ميز شطرنج و تخته نرد چوبی

میز شطرنج و تخته نرد چوبی معرق کاری شده

میز شطرنج چوبی معرق کاری شده ساخته شده از چوب راش مناسب برای یک بازی دوستانه