ميز شطرنج چوبی

میز شطرنج چوبی معرق کاری شده

میز شطرنج چوبی معرق کاری شده ساخته شده از چوب راش مناسب برای یک بازی دوستانه