پشتيباني كمر-min

استفاده از بالش كمري هنگام استفاده از صندلي هاي اداري براي كاهش فشار بر ستون فقرات و...